تتو یک روش موقتی برای داشتن ابروهای ضخیم و مناسب است. بعد از مدت کوتاهی حالت و خاصیت خود را از دست خواهد داد. باید ترمیم شود. ولی  برای اینکه ابرو پرپشت و طبیعی داشته باشید کاشت ابرو روی تاتو انجام دهید و در واقع کاشت طبیعی ابرو بر روی تاتو اثر بیشتری دارد چون تاتو مواد رنگی دارد که ...