یکی از مسائل های بسیار مهم که متخصصان درباره ان تحقیق زیادی انجام داده اند و مسئله ای که تأثیر هورمون ها بر روی رشد مو، ریزش مو، طاسی می گذارد یکی از مباحث مهم این دوره ها بوده است. از طاسی ارثی گرفته تا درمان چربی موی سر و یا تکنیک های بازسازی مو این سه تا مسئله را ...