لیفت ابرو که باعث بالا  کشیدن موها است ولی کاشت ابرو به رشد مجدد موها کمک می کند. بعضی از ابروها حالت  افتادگی  دارند که توصیه این است اول لیفت ابرو  بعد کاشت انجام شود چون لیفت ابرو به کاشت کمک خواهد کرد. ابروهای پر پشت و پهن نقش مهم در صورت و زیبایی دارد. کاشت ابرو یک راه حل  ...