برای رویش مجدد ابرو های از دست رفته جراحی سطحی و نسبتا سرپایی از کاشت ابرو استفاده می شود. کاشت ابرو  زیر نظر پزشک متخصص باید صورت گیرد. در غیر اینصورت میتواند تبعات و عوارض کاشت ابرو بیشتر باشد. در گذشته عمل به صورت بیهوشی انجام میگرفت. و عوارض کاشت ابرو نیز بسیار مشهود بود. اما امروزه با استفاده از ...