ظاهر ما در اثر سوختگی در پوست تحت تأثیر قرار می گیرد و ظاهر نامناسب دارد در اعتماد به نفس افراد تأثیر می گذارد. در بعضی از مواقع بر اثر بعضی از اتفاقات و سوختگی ها طاسی آلوپسی آره آتا به وجود می آید که این تغییرات تأثیر زیادی بر روان افراد می گذارد و اعتماد به نفس انها کاهش ...