برای ترمیم موی خشک در ابتدا دقت شود که قسمت های زیاد خشک مو که به اصلاح بی جان هستند و حالت شکننده ایی را به خود گرذفته اند را کوتاه کنید. تا بتوانند جان دوباره را به خود بگیرند شاید این مسئله برای شما سخت باشد ولی  توجه داشته باشید که با هرس کردن مو می توانید از پیشرفت ...